കടലിനടിയിൽ പാർക്കും ഗണപതി

ഇത് ഗണപതി ഹോമത്തിന് കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിഗ്രഹമല്ല. നല്ലൊരു ശിലാ വിഗ്രഹമാണ്. FML കഴിഞ്ഞ നാല്‌ മാസമായി ഈയിടം സ്ഥിരം visit ചെയ്യുന്നുണ്ട് . ഇതിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ജീവികൾ (sea urchin and…

View More കടലിനടിയിൽ പാർക്കും ഗണപതി